Vytvoriť faktúru

ATCL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ATCL
IČO 35744545
DIČ 2020220246
IČ DPH SK2020220246
Dátum vzniku 02 Apríla 1998
Právna forma Komanditná spoločnosť
Sídlo ATCL
Adámiho 8
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 131 416 €
Zisk 37 523 €
Aktíva 103 012 €
Vlastný kapitál 66 542 €
Kontaktné informácie
Email atcl@atcl.sk
Phone(s) 0263531354, 0905456700, 0263631554
Mobile phone(s) 0905234800, 0905456700
Fax(es) 0263531356
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 119,399
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,394
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,394
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,394
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 110,765
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 33,421
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 33,267
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,267
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 154
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 77,344
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 219
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 77,125
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 240
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 240
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 119,399
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 104,065
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 498
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 498
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 498
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 65,546
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 65,546
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 37,523
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,334
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 56
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 56
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,502
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,097
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,097
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,761
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 657
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 389
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,598
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 776
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 776
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 131,416
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,313
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 126,514
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,589
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 76,631
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,313
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,505
D. Služby (účtová skupina 51) 29,251
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,216
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,397
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,764
4. Sociálne náklady (527, 528) 55
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 826
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,922
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,922
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,598
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 54,785
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 82,758
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28,221
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 28,215
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 28,316
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 28,215
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 101
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -95
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 54,690
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,407
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 11,407
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 5,760
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 37,523
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015