Vytvoriť faktúru

RWA SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RWA SLOVAKIA
IČO 35744723
DIČ 2020220081
IČ DPH SK2020220081
Dátum vzniku 20 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RWA SLOVAKIA
Pri trati 15
82014
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 865 130 €
Zisk 650 412 €
Aktíva 29 080 390 €
Vlastný kapitál 4 403 913 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0357798320, 0240201111, 0240201121
Dátum aktualizácie údajov: 18.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 21,422,123
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,013,619
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 369
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 369
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,635,392
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 983,814
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,188,262
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,437,383
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 25,933
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 377,858
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 377,858
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,389,501
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,064,756
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 597,052
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,845,965
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 621,739
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 67,287
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 7,836
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,836
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 59,451
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,895,304
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,589,871
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,529,280
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,060,591
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 6,152,363
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 153,030
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 40
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 362,154
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15,552
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 346,602
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 19,003
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 19,003
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,422,123
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,281,784
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,302,596
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,302,596
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,297,978
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 107,791
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 107,791
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 1,261,573
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -107,233
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 1,368,806
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -338,566
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -338,566
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 650,412
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,140,339
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 17,423
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 17,423
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 25,892
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 25,892
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,842,631
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 739,144
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,570
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 699,574
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 3,000,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 57,478
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 35,363
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,021
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 625
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 254,393
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 45,835
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 208,558
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,000,000
Dátum aktualizácie údajov: 18.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,214,768
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,865,130
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 5,595,488
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 619,280
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,945,836
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,526,079
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 70,119
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,085,816
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,403,591
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -34,604
D. Služby (účtová skupina 51) 775,532
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 592,374
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 426,771
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 145,682
4. Sociálne náklady (527, 528) 19,921
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 37,203
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 296,120
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 261,792
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 34,328
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 920,612
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,970
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 91,018
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 779,314
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,124,413
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17,610
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 17,608
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 17,585
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 23
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 96,732
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 3
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 32,980
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 35,074
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 21,928
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 13,146
O. Kurzové straty (563) 161
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 28,514
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -79,122
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 700,192
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 49,780
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,965
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 41,815
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 650,412
Dátum aktualizácie údajov: 18.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.10.2016