Vytvoriť faktúru

VOBE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VOBE
IČO 35744731
DIČ 2020270912
IČ DPH SK2020270912
Dátum vzniku 16 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VOBE
Galvániho 2/A
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 731 629 €
Zisk 1 811 €
Aktíva 896 342 €
Vlastný kapitál 665 563 €
Kontaktné informácie
Email mfian@pobox.sk
Phone(s) 0243411132, 0243411263, 0243411264, 0243411834, 0243412839, 0243413335, 0243413336, 0243413337, 0243
Mobile phone(s) +421903797233
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 876,952
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 676,972
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 676,972
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 626,291
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 50,681
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 199,980
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,671
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 198
4. Zvieratá (124) - /195/ 2,473
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 143,432
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 143,432
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,432
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 53,877
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,377
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 52,500
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 876,952
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 667,374
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,299
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,299
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,276
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,276
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 1,259,573
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 1,259,573
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -606,585
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -606,585
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,811
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 184,290
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,456
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,456
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 182,834
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 58,974
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58,974
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 64,452
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 20,971
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 16,317
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,120
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 25,288
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 25,288
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 731,629
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 908
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 674,829
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,750
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,142
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 717,190
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 503
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 131,142
D. Služby (účtová skupina 51) 163,985
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 213,459
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 161,850
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 45,423
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,186
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 66,987
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 131,938
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 131,938
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,176
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,439
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 380,107
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,748
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,748
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,748
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,691
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,811
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2015