Vytvoriť faktúru

TOP SERVICE SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TOP SERVICE SLOVAKIA
IČO 35744987
DIČ 2020229959
IČ DPH SK2020229959
Dátum vzniku 24 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOP SERVICE SLOVAKIA
Galantská cesta 5856/24
92901
Dunajská Streda
Finančné informácie
Tržby a výnosy 418 972 €
Zisk -81 401 €
Aktíva 500 394 €
Vlastný kapitál -41 026 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244441140, 0254792055, 0335936807, 0248202361, 0315527344
Fax(es) 0248202363
Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 394,092
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 61,129
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 61,129
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,338
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 43,791
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 332,085
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 69,351
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 69,351
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 54,113
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 48,876
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,876
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,237
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 208,621
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 205,688
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,933
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 878
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 878
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 394,092
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -60,516
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 237,358
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 237,358
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 743,074
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,564
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,564
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -965,111
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -965,111
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -81,401
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 454,608
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 305,752
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 295,867
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,885
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 137,549
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 97,953
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,953
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,312
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,763
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,926
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,595
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,307
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,307
Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 418,965
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 418,972
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 418,067
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 897
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 490,861
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 68,270
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 1,417
D. Služby (účtová skupina 51) 152,506
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 239,650
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 176,971
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 61,735
4. Sociálne náklady (527, 528) 944
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 190
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,960
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,960
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 441
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,427
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -71,889
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 195,874
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,559
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,286
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,286
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,273
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,552
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -80,441
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -81,401
Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016