Vytvoriť faktúru

GANT Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GANT Slovakia
Stav Zrušená
IČO 35745045
DIČ 2020270879
IČ DPH SK2020270879
Dátum vzniku 27 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GANT Slovakia
Vlčie Hrdlo 53
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 415 985 €
Zisk -610 572 €
Aktíva 12 363 017 €
Vlastný kapitál 4 867 568 €
Kontaktné informácie
Email info@gant-usa.com
Webová stránka http://www.gant.com
Phone(s) +421800194949
Mobile phone(s) +421914345543, +421914345532, +421914345529, +421914345527, +421914345530, +421914345544, +421914345537, +421914345528, +421914345545, +421901906181, +421914345
Fax(es) 0245527554
Dátum aktualizácie údajov: 08.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,111,658
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,726,081
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 5,057
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 5,057
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,507,458
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,127,591
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 372,413
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 7,454
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,213,566
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,213,566
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,285,403
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,914,350
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 103,150
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,811,200
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 268,528
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 29,750
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,750
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 238,778
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 985,495
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 731,089
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 731,089
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 23,529
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 218,381
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,760
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,736
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 117,030
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 22,201
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 94,829
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 100,174
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 21,649
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 42,762
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 35,763
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,111,658
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,399,648
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 200,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 200,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 20,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 20,000
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 78,523
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 78,523
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,711,697
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,711,697
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -610,572
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,594,381
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 804,874
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 46,587
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 46,587
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 753,644
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,643
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,150,416
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,050,342
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,050,342
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 106,904
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 61,968
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 138,893
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,792,309
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 57,664
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 57,664
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,581,427
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 117,629
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 85,635
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 31,994
Dátum aktualizácie údajov: 08.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,283,412
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,415,985
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,992,919
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 129,425
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 132,573
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 161,068
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,351,996
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,310,560
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 270,463
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -46,748
D. Služby (účtová skupina 51) 2,097,867
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,006,995
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,417,333
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 490,820
4. Sociálne náklady (527, 528) 98,842
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,142
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 480,227
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 480,227
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 176,078
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,924
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,488
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 63,989
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,490,202
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 228,796
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13,263
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13,263
XII. Kurzové zisky (663) 215,533
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 910,991
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 121,554
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 121,554
O. Kurzové straty (563) 722,582
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 5,674
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 61,181
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -682,195
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -618,206
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -7,634
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -10,515
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -610,572
Dátum aktualizácie údajov: 08.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.01.2016
 • IČO:35745045 DIČ: 2020270879 IČ DPH: SK2020270879
 • Sídlo: GANT Slovakia, Vlčie Hrdlo 53, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Apríla 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.01.2016Zrušené obchodné meno:
   GANT Slovakia s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Vlčie Hrdlo 53 Bratislava 821 07
   26.11.2009Nové obchodné meno:
   GANT Slovakia s. r. o.
   26.07.2006Nové sidlo:
   Vlčie Hrdlo 53 Bratislava 821 07
   27.04.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným