Vytvoriť faktúru

TELETRON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TELETRON
IČO 35745061
DIČ 2020230036
IČ DPH SK2020230036
Dátum vzniku 24 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TELETRON
Drieňová 34
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 65 788 €
Zisk -19 622 €
Aktíva 24 928 €
Vlastný kapitál -85 083 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243191611
Mobile phone(s) +421903470870, +421903160880
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 18,002
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,615
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,615
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,615
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,730
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 5,722
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 5,722
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,798
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 345
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 345
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,453
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,210
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,110
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 100
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 657
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 657
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,002
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -104,704
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -92,386
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 42,984
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -135,370
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,622
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 122,706
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 48,248
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 47,247
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,001
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 74,458
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,141
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,141
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 66,369
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,429
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 593
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -74
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 65,788
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 65,788
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 65,389
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 399
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 83,275
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 45,668
D. Služby (účtová skupina 51) 13,361
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,526
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,488
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,987
4. Sociálne náklady (527, 528) 51
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 407
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,271
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,271
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,042
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -17,487
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,360
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,175
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 711
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 711
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 464
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,175
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,662
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,622
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015