Vytvoriť faktúru

DG SERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DG SERVIS
IČO 35745126
DIČ 2020211358
IČ DPH SK2020211358
Dátum vzniku 27 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DG SERVIS
Gogoľova 18
85202
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 223 472 €
Zisk -19 676 €
Aktíva 1 361 088 €
Vlastný kapitál 168 328 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263531603, 0263531610, 0263531617, 0268280322, 0904259135
Mobile phone(s) 0903781593, 0904259135
Fax(es) 0263531603
Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 456,598
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 51,691
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 51,691
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,434
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 46,257
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 404,262
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 85,589
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,195
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 74,823
3. Výrobky (123) - /194/ 571
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 298,799
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,657
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,657
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,561
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 276,581
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,874
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 604
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,270
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 645
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 645
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 456,598
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 148,652
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 186,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 186,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -18,336
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -18,336
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,676
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 307,946
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 16
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 16
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 297,069
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 273,720
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 273,720
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,731
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,632
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,335
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,940
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 711
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,394
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,394
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,467
Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 223,472
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 223,472
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 22,040
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 145,639
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 43,418
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,791
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,584
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 237,500
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 62,897
D. Služby (účtová skupina 51) 45,914
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 117,209
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 79,727
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 31,538
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,944
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 321
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,819
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,819
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,435
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -2,050
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,955
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,028
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 102,286
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 275
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 275
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 275
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,961
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,467
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,467
O. Kurzové straty (563) 15
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 479
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,686
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,714
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 962
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,676
Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016
 • IČO:35745126 DIČ: 2020211358 IČ DPH: SK2020211358
 • Sídlo: DG SERVIS, Gogoľova 18, 85202, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Apríla 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Bc. Vladimír Sejna Röntgenova 12 Bratislava 851 01 12.02.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ladislav Németh 1 328 € (0.7%) Bratislava 851 01
  HYDRONIKA NOVA a.s., 184 672 € (99.3%) Bratislava 852 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.02.2016Nový štatutárny orgán:
   Bc. Vladimír Sejna Röntgenova 12 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.02.2016
   02.08.2011Noví spoločníci:
   HYDRONIKA NOVA a.s., Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   31.08.2005Noví spoločníci:
   Ladislav Németh Vavilovova 5 Bratislava 851 01
   28.08.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.04.1998Nové obchodné meno:
   DG SERVIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľnej živnosti
   konštrukčná činnosť v strojárenstve
   kovoobrábanie
   výroba nástrojov
   brúsenie a leštenie kovov
   zámočníctvo
   sprostredkovateľská činnosť