Vytvoriť faktúru

COMSIT BRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno COMSIT BRATISLAVA
IČO 35745207
DIČ 2020230058
IČ DPH SK2020230058
Dátum vzniku 28 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMSIT BRATISLAVA
Púchovská 12
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 064 383 €
Zisk 18 073 €
Aktíva 566 308 €
Vlastný kapitál 283 823 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244884797, +421244887042
Mobile phone(s) +421907893217, +421948286491, +421905606431, +421917848637, +421905477880, +421905477881, +421905477882
Fax(es) 0244887042
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 527,427
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,714
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,714
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,714
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 517,713
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 297,661
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 297,661
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 207,996
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 207,996
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 207,996
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,056
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,471
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,585
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 527,427
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 301,896
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 34,522
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 89,306
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 89,306
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 152,691
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 152,691
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,073
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 225,531
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,810
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,810
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 223,721
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 132,483
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 132,458
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 60,338
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,024
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,456
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,420
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,064,383
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,028,893
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 35,097
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 393
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,039,137
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 742,284
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 29,744
D. Služby (účtová skupina 51) 84,568
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 176,718
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 134,839
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 38,443
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,436
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,449
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,373
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,373
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,246
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 207,394
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 30
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,752
O. Kurzové straty (563) 16
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,736
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,722
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,524
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,451
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,451
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,073
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015