Vytvoriť faktúru

Civest Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Civest Slovakia
IČO 35745223
DIČ 2020184034
IČ DPH SK2020184034
Dátum vzniku 28 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Civest Slovakia
90873
Továrenská Veľké Leváre
Finančné informácie
Tržby a výnosy 853 202 €
Zisk 14 469 €
Aktíva 508 158 €
Vlastný kapitál 83 662 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.civest.sk
Phone(s) +421347979723
Fax(es) 0347979729
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 445,536
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 89,053
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 89,053
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 11,850
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 55,396
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,219
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 9,588
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 355,511
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 129,771
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 129,771
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 57
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 57
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 217,374
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 217,207
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 217,207
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 167
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,309
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 747
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,562
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 972
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 972
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 445,536
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 96,829
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 742
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,126
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,126
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 70,534
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 71,835
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,301
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,469
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 348,707
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,788
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 97
12. Odložený daňový záväzok (481A) 3,691
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 344,919
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 180,088
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180,088
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 144,350
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,605
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,896
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,009
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 971
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 853,202
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 853,202
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 877
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 769,107
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 83,091
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 127
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 832,288
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 127
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 612,611
D. Služby (účtová skupina 51) 125,849
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 78,438
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 56,926
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,247
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,265
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,571
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,146
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,146
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,546
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,914
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 114,488
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,015
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,047
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,047
O. Kurzové straty (563) 41
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 927
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,015
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,899
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,430
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,430
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,469
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016