Vytvoriť faktúru

PALIMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PALIMA
IČO 35745312
DIČ 2020211424
IČ DPH SK2020211424
Dátum vzniku 30 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PALIMA
Furdekova súp. 2666
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 068 219 €
Zisk 9 668 €
Aktíva 764 629 €
Vlastný kapitál 118 847 €
Kontaktné informácie
Email mihaelova@bratos.sk
Phone(s) 0254793216
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 828,216
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 28,426
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 28,426
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 12,782
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,644
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 799,790
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 446,737
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 446,737
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 317,051
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 312,347
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 312,347
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,704
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 36,002
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 35,963
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 39
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 828,216
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 128,515
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,754
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,754
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 109,453
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 109,453
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,668
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 699,701
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 992
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 992
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 487,907
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 98,977
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 98,977
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 383,315
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 182
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,794
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,979
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,660
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 -448
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) -448
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 211,250
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,068,219
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,030,565
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 27,753
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,901
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,040,744
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,933,774
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,366
D. Služby (účtová skupina 51) 29,641
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 43,128
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 23,312
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,990
4. Sociálne náklady (527, 528) 12,826
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,449
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,136
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,136
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10,503
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 747
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27,475
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 83,537
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,873
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,747
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,747
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,126
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,873
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,602
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,934
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,934
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,668
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015