Vytvoriť faktúru

PORT SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PORT SLOVAKIA
IČO 35745410
DIČ 2020203944
IČ DPH SK2020203944
Dátum vzniku 05 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PORT SLOVAKIA
Radlinského 34
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 636 298 €
Zisk 273 651 €
Aktíva 3 682 532 €
Vlastný kapitál 2 346 804 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.portslovakia.sk
Phone(s) +421252497141, +421252623227, +421252623228
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,210,565
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,699,205
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,699,205
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 360,984
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,187,261
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 145,840
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 5,120
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,504,841
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 108,197
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 466
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 20,600
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 87,131
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 367,857
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 367,857
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 367,857
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,262,718
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,256,953
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,256,953
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,765
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 766,069
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 48,578
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 717,491
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,519
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,519
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,210,565
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,326,885
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,045,534
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,045,534
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 273,651
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,883,000
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 52,806
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 9,779
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 9,779
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 19,646
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 23,381
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 200,020
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,503,432
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 921,871
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 921,871
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 462,820
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 22,450
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 18,359
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 65,444
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,488
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 26,746
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 23,586
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,160
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 99,996
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 680
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 180
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 500
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,602,488
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,636,298
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 30,969
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,571,519
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 20,600
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,899
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,311
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,268,971
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 23,984
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,422,232
D. Služby (účtová skupina 51) 1,232,075
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 444,631
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 314,042
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 109,313
4. Sociálne náklady (527, 528) 21,276
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13,293
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 82,646
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 82,646
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 16,853
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33,257
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 367,327
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 944,797
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,395
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,264
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,264
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 131
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,959
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,615
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,615
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,344
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,564
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 358,763
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 85,112
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 85,112
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 273,651
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016