Vytvoriť faktúru

PORT SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PORT SLOVAKIA
IČO 35745410
DIČ 2020203944
IČ DPH SK2020203944
Dátum vzniku 05 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PORT SLOVAKIA
Radlinského 34
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 231 043 €
Zisk -148 555 €
Aktíva 3 682 532 €
Vlastný kapitál 2 346 804 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.portslovakia.sk
Phone(s) +421252497141, +421252623227, +421252623228
Dátum aktualizácie údajov: 22.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,583,331
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,577,967
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,577,967
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 360,984
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,120,035
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 93,478
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 3,470
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,996,297
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 888
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 888
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 454,615
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 454,615
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 454,615
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,068,759
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,035,031
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,035,031
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,263
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,465
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 472,035
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 31,453
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 440,582
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,067
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,067
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,583,331
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,053,234
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,194,089
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,194,089
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -148,555
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,530,014
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 21,899
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 2,585
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 19,314
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 213,352
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,193,089
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 654,516
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 654,516
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 462,954
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 19,417
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,656
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,009
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,537
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 21,682
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,682
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 79,992
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 83
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 83
Dátum aktualizácie údajov: 22.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,232,256
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,231,043
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 43,122
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,179,532
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 696
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,693
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,337,917
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 23,062
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,519,684
D. Služby (účtová skupina 51) 1,010,885
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 444,790
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 310,527
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 111,506
4. Sociálne náklady (527, 528) 22,757
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17,568
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 63,720
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 63,720
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,904
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 256,304
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -106,874
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 669,023
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,212
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,212
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,212
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,085
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,852
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,852
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,231
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,873
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -115,747
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 32,808
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 32,808
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -148,555
Dátum aktualizácie údajov: 22.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 22.10.2015