Vytvoriť faktúru

VIPER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VIPER
IČO 35745428
DIČ 2020270967
IČ DPH SK2020270967
Dátum vzniku 05 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIPER
Betliarska 12
85107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 898 466 €
Zisk -3 900 €
Aktíva 694 257 €
Vlastný kapitál 166 017 €
Kontaktné informácie
Email bartalosova@viper.sk
Phone(s) 0905324306
Mobile phone(s) 0905324306
Dátum aktualizácie údajov: 21.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,196,300
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 216
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 216
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 216
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,533,918
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,746,041
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,624,179
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,624,179
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 121,862
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 13,801
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 13,801
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 774,076
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,028
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 768,048
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 662,166
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 618,516
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 43,650
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,196,300
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 162,117
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 158,714
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 158,714
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,900
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,379,247
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,803
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,803
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,377,444
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,721,364
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,721,364
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -186,433
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,629
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,625
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 814,433
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,826
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 654,936
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 4,936
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 650,000
Dátum aktualizácie údajov: 21.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,732,910
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,898,466
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 555,629
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,177,282
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 20,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 145,555
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,877,621
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 491,982
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,757
D. Služby (účtová skupina 51) 5,290,946
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 39,751
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 27,537
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,692
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,522
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,028
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,547
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,547
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 25,974
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -277
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,913
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,845
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -55,774
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,952,543
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 4,950,120
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,423
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,423
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,972,645
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 4,950,120
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 13,661
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 13,661
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,860
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,102
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 743
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,643
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,643
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,900
Dátum aktualizácie údajov: 21.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.03.2016