Vytvoriť faktúru

ŠIDLO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ŠIDLO
IČO 35745541
DIČ 2020252377
IČ DPH SK2020252377
Dátum vzniku 06 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠIDLO
Ružová dolina 6
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 446 258 €
Zisk 106 124 €
Aktíva 606 409 €
Vlastný kapitál 86 687 €
Kontaktné informácie
Email sidlo@sidlo.sk
Webová stránka http://www.sidlo.sk
Mobile phone(s) +421903759477
Fax(es) 0250221116
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 96,986
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 96,986
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 96,986
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 754,315
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 7,196
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 252,099
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -364
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 371,460
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 851,301
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 115,812
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,356
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 106,124
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 735,489
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 637,890
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 318,141
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 24,172
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 59,319
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 236,258
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 53,771
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,828
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 7,446,258
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,166,934
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 275,349
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 833
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,142
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 7,303,877
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 6,655,272
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,383
C. Služby (účtová skupina 51) 237,520
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 352,575
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,124
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 30,839
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,164
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 142,381
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 528,108
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 22
X. Výnosové úroky (662) 17
XI. Kurzové zisky (663) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,236
M. Nákladové úroky (562) 678
N. Kurzové straty (563) 111
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,447
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,214
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 137,167
P. Daň z príjmov (591, 595) 31,043
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 106,124
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015