Vytvoriť faktúru

KONŠTRUKTING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KONŠTRUKTING
IČO 35745592
DIČ 2021420808
IČ DPH SK2021420808
Dátum vzniku 04 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KONŠTRUKTING
Ružový háj 937/47
92901
Dunajská Streda
Finančné informácie
Tržby a výnosy 780 536 €
Zisk 5 813 €
Aktíva 59 458 €
Vlastný kapitál 2 169 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0915727613
Mobile phone(s) 0915727613
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 56,033
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 56,033
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 98
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 98
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 55,935
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 48,521
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,414
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 56,033
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,407
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,660
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,660
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 333
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 333
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,601
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,601
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,813
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,626
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 38,622
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 35,684
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,684
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 27
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 31
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 780,536
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 780,536
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 764,370
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 758,596
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15
D. Služby (účtová skupina 51) 5,306
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 453
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 360
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 91
4. Sociálne náklady (527, 528) 2
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,166
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,619
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,178
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 25
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 25
XII. Kurzové zisky (663) 6,152
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,622
O. Kurzové straty (563) 5,422
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,200
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,444
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,722
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,909
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,909
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,813
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016