Vytvoriť faktúru

COMAX LEISURE SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno COMAX LEISURE SLOVAKIA
IČO 35745754
DIČ 2020220169
IČ DPH SK2020220169
Dátum vzniku 11 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMAX LEISURE SLOVAKIA
Agátova 22
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 158 256 €
Zisk -19 412 €
Aktíva 234 659 €
Vlastný kapitál 215 772 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.comax.sk
Phone(s) +421264530700
Mobile phone(s) +421905757280
Fax(es) 0264530699
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 194,557
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 95,283
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 95,283
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 95,283
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 98,719
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 32,314
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 32,314
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 23,071
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 23,011
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,011
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 60
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 43,334
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,228
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 42,106
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 555
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 555
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 194,557
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 180,360
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 193,133
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 264,135
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -71,002
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,412
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,197
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 863
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 863
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 12,264
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,985
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,985
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 850
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,955
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,474
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,070
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,070
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 147,082
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 158,256
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,420
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 137,662
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 11,173
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 175,476
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,156
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 42,122
D. Služby (účtová skupina 51) 87,813
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,731
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 18,137
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,064
4. Sociálne náklady (527, 528) 530
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 161
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,770
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,770
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 706
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -17,220
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,991
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 386
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 381
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,617
O. Kurzové straty (563) 597
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,020
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,231
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,451
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,412
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016