Vytvoriť faktúru

HOBAS SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HOBAS SK
IČO 35745797
DIČ 2020230146
IČ DPH SK2020230146
Dátum vzniku 12 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HOBAS SK
Vajnorská 136
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 350 881 €
Zisk 26 222 €
Aktíva 1 101 806 €
Vlastný kapitál 37 302 €
Kontaktné informácie
Email hobas.slovakia@hobas.com
Webová stránka http://www.hobas.com
Mobile phone(s) +421911300652
Fax(es) 0244631162
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 932,663
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 43,879
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 43,879
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 43,879
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 888,000
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 22,332
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 22,332
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 8,349
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 8,349
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 811,285
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 795,295
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 795,295
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,990
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 46,034
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,694
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 44,340
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 784
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 784
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 932,663
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 152,084
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 118,559
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 118,559
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,222
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 780,386
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,017
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 9,398
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 619
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,680
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,680
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 723,921
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 680,069
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 605,385
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74,684
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,215
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,797
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,283
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 26,557
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 44,768
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,036
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 33,732
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 193
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 193
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,285,010
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,350,881
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,233,858
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 51,152
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,150
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 57,721
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,306,573
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,805,666
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 22,391
D. Služby (účtová skupina 51) 162,100
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 204,686
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 156,106
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 46,873
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,707
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,706
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,627
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,627
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 15,451
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 77,946
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 44,308
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 294,853
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -89
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) -89
2. Ostatné výnosové úroky (662A) -89
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,813
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,420
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,420
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 393
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,902
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 42,406
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 16,184
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 18,828
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,644
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,222
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016