Vytvoriť faktúru

BUSINESS LEASE SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BUSINESS LEASE SLOVAKIA
IČO 35745843
DIČ 2020211468
IČ DPH SK2020211468
Dátum vzniku 13 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BUSINESS LEASE SLOVAKIA
City Business Center, Karadžičova 8
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 397 291 €
Zisk 1 550 045 €
Aktíva 38 462 153 €
Vlastný kapitál 5 989 482 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0258103810, 04258103810
Fax(es) 0258103811
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 42,891,709
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 40,088,883
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 40,088,883
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 39,915,279
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 173,604
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,046,703
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,730
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,730
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 166,064
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 166,064
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,584,010
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,239,941
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,239,941
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 261,761
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 82,308
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 294,899
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,968
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 289,931
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 756,123
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,221
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 175,406
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 579,496
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,891,709
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,422,557
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 331,939
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 331,939
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 34,688
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 34,688
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,505,885
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,505,885
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,550,045
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,407,766
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 939,311
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 20,738
12. Odložený daňový záväzok (481A) 918,573
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,849,883
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,849,883
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 20,000,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,350,554
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,156,246
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,498
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,114,748
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 97,987
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 30,611
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 65,710
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 517,318
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 53,431
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 463,887
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,750,700
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 61,386
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 44,574
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 16,812
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 25,397,291
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 25,397,291
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,995,348
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,386,742
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,316,716
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,698,485
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,889,108
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,995,996
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 61,785
D. Služby (účtová skupina 51) 3,729,356
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,546,232
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,234,454
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 277,937
4. Sociálne náklady (527, 528) 33,841
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 444,319
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,205,471
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,205,471
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,091,275
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 21,456
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,793,218
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,508,183
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,594,953
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22,523
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 22,422
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 22,422
XII. Kurzové zisky (663) 101
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 600,696
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 536,575
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 536,575
O. Kurzové straty (563) 4,043
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 34,482
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 25,596
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -578,173
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,930,010
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 379,965
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 98,374
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 281,591
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,550,045
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016