Vytvoriť faktúru

EDAIN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EDAIN
IČO 35746092
DIČ 2020230124
IČ DPH SK2020230124
Dátum vzniku 15 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EDAIN
Bartoškova 8
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 26 913 €
Zisk -5 214 €
Aktíva 111 925 €
Vlastný kapitál 128 766 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905531251
Fax(es) 0263826527
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 104,908
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 797
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,249
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,249
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) -3,452
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ -3,452
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 104,111
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 49,530
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 598
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 48,932
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 51,672
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 30,554
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,554
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,118
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,909
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 649
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,260
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 104,908
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 123,551
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,327
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,327
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 67,548
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 67,548
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 46,676
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -18,643
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) -19,976
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -14,924
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -14,924
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -9,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,221
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,727
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,333
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 26,913
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 26,913
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 26,794
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 119
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,899
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 24,060
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 223
D. Služby (účtová skupina 51) 6,616
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,986
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,986
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 471
XII. Kurzové zisky (663) 471
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 739
O. Kurzové straty (563) 246
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 493
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -268
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,254
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,214
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015