Vytvoriť faktúru

HKL - TB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HKL - TB
IČO 35746173
DIČ 2020211479
IČ DPH SK2020211479
Dátum vzniku 15 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HKL - TB
Hroboňova 10
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 249 968 €
Zisk 2 777 €
Aktíva 266 942 €
Vlastný kapitál 171 993 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905308002
Mobile phone(s) 0905308002
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 234,696
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,019
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,019
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,718
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,301
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 218,133
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 155,187
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 155,221
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 155,221
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -34
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 62,946
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) -121
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 63,067
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,544
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,544
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 234,696
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 174,771
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,336
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,336
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 163,658
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 163,658
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,777
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 59,925
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,654
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,654
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 53,271
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,412
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,412
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,428
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 29,383
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,201
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,039
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -192
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 249,968
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 247,207
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,761
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 242,882
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,253
D. Služby (účtová skupina 51) 61,281
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 149,973
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 109,731
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 38,009
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,233
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 760
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,347
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,347
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,268
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,086
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 171,673
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,288
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,288
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,279
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,807
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,030
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,030
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,777
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015