Vytvoriť faktúru

Spelex - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Spelex
IČO 35746190
DIČ 2020252322
IČ DPH SK2020252322
Dátum vzniku 15 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Spelex
Trenčianska 53
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 121 747 €
Zisk -4 710 €
Aktíva 59 729 €
Vlastný kapitál -5 117 €
Kontaktné informácie
Email spelex@spelex.sk
Phone(s) 0253631122
Fax(es) 0253631123
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 61,459
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 61,281
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 56,842
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 56,842
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,885
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,825
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,825
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 60
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 554
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 370
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 184
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 178
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 178
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 61,459
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,827
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 60,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 60,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -65,117
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -65,117
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,710
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 71,286
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 141
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 141
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 9,560
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 45,666
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,485
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,485
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,488
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 354
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 487
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,852
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,919
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 121,749
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 121,747
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 110,822
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,925
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 123,236
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 87,098
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 224
D. Služby (účtová skupina 51) 17,658
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 18,078
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,780
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,480
4. Sociálne náklady (527, 528) 818
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 107
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 71
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 71
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,489
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,767
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,261
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,710
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,710
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 551
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,261
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,750
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,710
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015