Vytvoriť faktúru

A&T Transport - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno A&T Transport
IČO 35746211
DIČ 2020271077
IČ DPH SK2020271077
Dátum vzniku 15 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A&T Transport
02355
Vysoká nad Kysucou
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 161 977 €
Zisk -165 246 €
Aktíva 1 130 099 €
Vlastný kapitál 66 104 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0915692589
Mobile phone(s) 0915692589
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 702,641
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 259,970
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 229,958
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 229,958
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 30,012
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 30,012
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 400,879
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,240
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,240
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 376,620
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 279,605
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 279,605
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,296
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 82,658
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13,061
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,019
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 148
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21,871
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 41,792
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 36,628
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 5,164
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 702,641
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 192,453
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 500,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 500,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 400,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 27,054
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 27,054
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 12
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 12
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -569,367
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -569,367
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -165,246
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 510,188
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 208,479
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,959
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 204,520
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 298,422
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 206,741
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 206,741
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,206
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,683
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 359
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 74,433
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,287
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,287
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,136,477
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,161,977
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 222,559
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 898,122
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 662
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,634
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,276,311
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 222,220
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 305,519
D. Služby (účtová skupina 51) 554,036
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 107,549
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 79,340
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,522
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,687
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14,548
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 66,252
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 66,252
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,187
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -114,334
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 39,568
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,673
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 709
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 709
XII. Kurzové zisky (663) 918
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 46
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 49,705
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 22,608
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 22,608
O. Kurzové straty (563) 4,153
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 22,944
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -48,032
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -162,366
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -165,246
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016