Vytvoriť faktúru

FINANSO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FINANSO
IČO 35746319
DIČ 2021413999
IČ DPH SK2021413999
Dátum vzniku 04 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINANSO
Belinského 21
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 578 €
Zisk 5 112 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 339,693
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 95,951
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 95,951
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 63,860
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 32,091
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 243,198
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 200,356
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,116
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,116
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 240
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 195,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 42,842
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 41,437
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,405
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 544
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 544
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 339,693
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,570
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 477
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 477
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -14,798
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -14,798
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,112
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 342,012
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 68,183
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,583
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 66,600
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 273,829
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 57,061
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,061
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 216,984
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 156
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 87
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -459
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 251
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 251
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 29,578
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 29,360
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 218
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 49,543
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,125
D. Služby (účtová skupina 51) 33,481
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,877
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,117
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 760
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 737
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,290
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,290
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -19,965
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -11,246
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26,850
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 26,850
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 190
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 190
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 26,660
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,695
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,583
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,583
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,112
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015