Vytvoriť faktúru

SIAD Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SIAD Slovakia
IČO 35746343
DIČ 2020220191
IČ DPH SK2020220191
Dátum vzniku 11 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIAD Slovakia
Rožňavská 17
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 578 518 €
Zisk 365 334 €
Aktíva 7 127 915 €
Vlastný kapitál 5 891 815 €
Kontaktné informácie
Email siad@siad.sk
Webová stránka http://www.siad.sk
Phone(s) +421244460347, +421244460348, +421244635033, +421244635032
Mobile phone(s) +421911563221, +421911654214, +421903654204, +421903654205, +421911544821, +421903654201, +421911654201, +421903654211, +421902591000, +421911654213, +421903654
Fax(es) 0244460348
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,294,864
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,119,668
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,119,668
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 592,014
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 66,955
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,379,207
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 81,492
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,160,620
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 197,455
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 197,455
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,066,531
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,066,531
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,066,531
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 896,634
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,497
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 885,137
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 14,576
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 14,576
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,294,864
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,257,149
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,974,905
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,974,905
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,305
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 10,305
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -93,395
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -93,395
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 365,334
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 999,833
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 329,614
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,596
12. Odložený daňový záväzok (481A) 320,018
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 651,620
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 447,990
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 297,447
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 150,543
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 27,544
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 17,713
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 123,947
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 34,426
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,599
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,599
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 37,882
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 37,882
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,578,586
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,578,518
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,287,804
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,240,139
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 44,268
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,307
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,088,932
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,796,868
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 61,305
D. Služby (účtová skupina 51) 926,856
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 839,573
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 660,228
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 169,613
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,732
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,236
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 350,485
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 350,485
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 8,499
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 60,582
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40,528
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 489,586
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,742,914
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 68
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 68
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 68
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,436
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,073
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,073
O. Kurzové straty (563) 7
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,356
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,368
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 483,218
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 117,884
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 47,431
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 70,453
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 365,334
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016