Vytvoriť faktúru

SENETUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SENETUS
IČO 35746521
DIČ 2020252520
IČ DPH SK2020252520
Dátum vzniku 26 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SENETUS
Tobrucká ul. 4
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 966 944 €
Zisk 127 584 €
Kontaktné informácie
Email rec@hotelmarrols.sk
Phone(s) 0257784600, 00257784242
Fax(es) 0257784601
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,332,322
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,177,712
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 20,564
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 856
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 19,708
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,157,148
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 50,401
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,999,573
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 82,568
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 24,606
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 130,380
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 38,031
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 38,031
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 51,351
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 49,434
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,434
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,917
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 40,998
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,185
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 35,813
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 24,230
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 536
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 23,694
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,332,322
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 568,560
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 165,970
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 165,970
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,597
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 258,409
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 258,409
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 127,584
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,742,548
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,544,784
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 1,349,552
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 8,738
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,041
12. Odložený daňový záväzok (481A) 184,453
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 385,425
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 84,712
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 84,712
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 196,004
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 33,148
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 17,181
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 44,030
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,350
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17,539
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 17,539
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 25,800
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 769,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 21,214
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 19,441
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,773
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,945,479
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,966,944
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,945,479
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 11,346
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 102
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,017
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,785,686
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 446,502
D. Služby (účtová skupina 51) 495,428
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 607,187
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 453,290
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 138,909
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,988
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,769
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 204,762
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 204,762
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 102
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 620
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,316
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 181,258
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,014,895
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 69
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 23
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,458
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,210
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,210
O. Kurzové straty (563) 1,379
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,869
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,389
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 167,869
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 40,285
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 21,208
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 19,077
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 127,584
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015