Vytvoriť faktúru

SAMPLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAMPLUS
IČO 35746548
DIČ 2020220268
IČ DPH SK2020220268
Dátum vzniku 22 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAMPLUS
Bílikova 20
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 457 629 €
Zisk 31 466 €
Kontaktné informácie
Email samplus@samplus.sk
Webová stránka http://www.samplus.sk
Phone(s) +421346216318
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,265,333
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 358,494
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 358,494
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 22,909
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 309,577
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 26,008
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 905,381
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 651,291
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,216
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 627,652
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 22,423
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 250,166
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 247,077
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 247,077
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 182
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,866
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 41
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,924
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,115
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 809
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,458
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 182
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,276
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,265,333
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 431,863
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,660
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,660
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 393,073
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 460,521
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -67,448
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 31,466
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 833,470
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,605
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,570
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 7,035
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,453
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,453
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 175,693
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 328,595
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 160,905
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 160,905
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 146,918
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,332
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,085
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,146
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,209
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,608
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,968
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,640
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 150,666
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 162,850
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,454,543
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,457,629
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,451,240
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,303
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 360
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,726
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,402,397
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,103,217
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 43,716
D. Služby (účtová skupina 51) 78,014
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 140,227
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 100,810
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 35,145
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,272
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,612
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 25,150
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 25,150
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -30
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,491
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 55,232
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 229,596
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,918
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 2,917
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,804
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,340
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9,340
O. Kurzové straty (563) 10,462
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,002
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,886
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 34,346
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 31,466
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35746548 DIČ: 2020220268 IČ DPH: SK2020220268
 • Sídlo: SAMPLUS, Bílikova 20, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Mája 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava 841 01 28.03.2009
  Pavol Jurča Matejovec 651 Krajné 916 16 17.04.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jarolím Lukáč 2 220 € (33.3%) Valachovej 1 Bratislava 841 01
  Pavol Jurča 2 220 € (33.3%) Matejovec 651 Krajné 916 16
  Ing. Benedikt Laho 2 220 € (33.3%) Senec 903 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.06.2014Noví spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Hviezdoslavova 1025/64 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   02.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Pavol Jurča Matejovec 651 Krajné 916 16 Vznik funkcie: 17.04.2009
   25.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Marônek Pažického 412/12 Myjava 907 01
   13.06.2009Noví spoločníci:
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava 841 01
   12.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Marônek Pažického 412/12 Myjava 907 01
   28.03.2009Noví spoločníci:
   Pavol Jurča Matejovec 651 Krajné 916 16
   Nový štatutárny orgán:
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava 841 01
   27.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Pavol Jurča
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarolím Lukáč Bíliková 20 Bratislava 841 01
   04.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava 821 08
   03.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Laho Benedikt Palkovičova 13 Bratislava
   Lukáč Jarolím Bílikova 20 Bratislava
   28.11.2000Nové predmety činnosti:
   výroba sanitárnych armatúr
   výroba kartelových armatúr
   19.01.2000Nové sidlo:
   Bílikova 20 Bratislava 841 01
   18.01.2000Zrušené sidlo:
   273 Poriadie 906 22
   18.03.1999Nové sidlo:
   273 Poriadie 906 22
   Noví spoločníci:
   Pavol Jurča
   Ing. Ľuboš Marônek Pažického 412/12 Myjava 907 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jarolím Lukáč Bíliková 20 Bratislava 841 01
   Ing. Ľuboš Marônek Pažického 412/12 Myjava 907 01
   17.03.1999Zrušené sidlo:
   Bílikova 20 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Lukáč Jarolím Bílikova 20 Bratislava
   22.05.1998Nové obchodné meno:
   SAMPLUS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bílikova 20 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž sanitárnych armatúr
   montáž kartelových armatúr
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod a veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Laho Benedikt Palkovičova 13 Bratislava
   Lukáč Jarolím Bílikova 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lukáč Jarolím Bílikova 20 Bratislava