Vytvoriť faktúru

S.O.F.I. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno S.O.F.I.
IČO 35746581
DIČ 2020252762
IČ DPH SK2020252762
Dátum vzniku 25 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S.O.F.I.
Koceľova 17
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 238 362 €
Zisk 1 179 €
Kontaktné informácie
Email sofi@sofionline.sk
Phone(s) 0255564843
Fax(es) 0255564843
Dátum aktualizácie údajov: 17.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 611,742
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,743
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,743
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,743
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 490,216
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 206,149
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,985
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 198,164
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 273,848
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 272,994
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 272,994
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 255
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 599
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,219
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 18
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,201
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 114,783
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 114,783
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 611,742
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -150,854
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -159,336
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 22,960
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -182,296
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,179
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 764,739
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,336
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 130
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 13,206
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 583
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 583
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 750,820
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 324,901
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 324,901
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 313,835
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 22,042
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88,848
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,194
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) -2,143
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 578
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) -2,721
Dátum aktualizácie údajov: 17.06.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 238,362
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 237,767
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 595
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 235,205
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 82,666
D. Služby (účtová skupina 51) 132,145
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,475
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,206
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,950
4. Sociálne náklady (527, 528) 319
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,267
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,075
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,075
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 577
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,157
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 22,956
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 127
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 127
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 127
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,772
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 238
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 238
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,534
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,645
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,512
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 333
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 333
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,179
Dátum aktualizácie údajov: 17.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 17.06.2016