Vytvoriť faktúru

Slavia Industrial Services - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slavia Industrial Services
IČO 35746742
DIČ 2020271253
IČ DPH SK2020271253
Dátum vzniku 28 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slavia Industrial Services
Grösslingova 7
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 137 €
Zisk -2 086 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421918131777, +421918118999, +421918445994, +421918390806
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 9,048
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 9,048
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,048
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,494
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 3,400
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 727
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,367
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 15,542
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -12,553
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,509
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -19,615
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,086
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,095
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 885
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 9,053
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 17,957
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,464
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 170
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,174
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,149
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 42,137
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,728
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 27,277
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 13,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 132
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 41,322
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,384
C. Služby (účtová skupina 51) 17,303
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,018
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 668
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,805
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 9,133
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 815
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,318
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,941
M. Nákladové úroky (562) 1,090
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 851
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,941
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,126
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,086
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015