Vytvoriť faktúru

CCS - Cargo Customs Service - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CCS - Cargo Customs Service
IČO 35746793
DIČ 2020252729
IČ DPH SK2020252729
Dátum vzniku 28 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CCS - Cargo Customs Service
Gajova 13
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 178 161 €
Zisk 1 192 398 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421940424769, +421940424770, +421940424771, +421948071540, +421948071542, +421948071543, +421948071544, +421948071545, +421948071546, +421948071547, +421948071
Fax(es) 0260103302, 0268245404
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,131,357
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,899,371
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 42,559
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 30,181
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 12,378
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,856,812
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,038,563
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,589,106
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,740,198
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 488,945
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,057,629
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 93,961
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 92,721
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,240
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,910,881
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,711,505
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,711,505
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 199,376
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 52,787
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 50,250
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,537
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 174,357
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 94,743
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 79,614
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,131,357
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,223,444
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 877,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,146,743
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,146,743
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,192,398
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,893,300
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 106,306
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 51,995
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 16,164
12. Odložený daňový záväzok (481A) 38,147
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,580,932
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,990,698
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,043,818
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,043,818
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 26,305
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 347,941
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 202,571
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 314,719
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 14,729
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 40,615
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 195,022
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 159,422
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 35,600
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,020,342
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 14,613
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 14,607
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 6
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 18,393,759
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 19,178,161
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 88,543
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 18,305,217
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 3,104
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 295,450
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 485,847
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,329,381
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 77,101
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,305,973
D. Služby (účtová skupina 51) 5,660,446
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,725,407
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,884,863
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,637,690
4. Sociálne náklady (527, 528) 202,854
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 138,358
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,975,487
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,975,487
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 71,755
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 864
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 373,990
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,848,780
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,353,344
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,942
XII. Kurzové zisky (663) 1,942
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 251,144
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 123,280
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 123,280
O. Kurzové straty (563) 2,773
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 99,730
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 25,361
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -249,202
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,599,578
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 407,180
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 435,330
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -28,150
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,192,398
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016