Vytvoriť faktúru

EBL Textil Service SR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EBL Textil Service SR
IČO 35746947
DIČ 2020207024
IČ DPH SK2020207024
Dátum vzniku 26 Mája 1998
Právna forma Komanditná spoločnosť
Sídlo EBL Textil Service SR
Pezinská ulica 1103/48
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 172 571 €
Zisk -60 864 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0347746400, 0347731168
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,288,447
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,288,447
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 355,985
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 804,540
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 470,513
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 281,127
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,495
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,092,987
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,034,811
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 374,398
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 374,398
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,744
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,717,533
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -60,864
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 58,176
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 97
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 58,079
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 57,747
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 332
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 172,571
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 172,571
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 238,251
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,579
C. Služby (účtová skupina 51) 46,289
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 27,990
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 87,431
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 56,648
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,314
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -65,680
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 113,703
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 30,973
X. Výnosové úroky (662) 30,973
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 24,865
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 24,865
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 6,108
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -59,572
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 332
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -60,864
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016