Vytvoriť faktúru

DEVELOR Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DEVELOR Slovakia
IČO 35746955
DIČ 2021387027
IČ DPH SK2021387027
Dátum vzniku 28 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEVELOR Slovakia
Krasovského 13
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 893 458 €
Zisk 2 820 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.develor.sk
Mobile phone(s) +421903925899, +421902954414, +421902954100, +421902954103
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 644,479
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 39,301
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 39,101
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 39,101
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 200
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 200
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 604,656
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 545,450
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 533,297
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 533,297
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 9,897
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 172
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,084
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 59,206
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,194
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57,012
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 522
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 522
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 644,479
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,843
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -12,302
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 74,891
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -87,193
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,820
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 647,322
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 533,364
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 506,020
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 506,020
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 27,344
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 73,374
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,658
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,658
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 41,012
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,581
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,872
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,380
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,871
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,195
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,195
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,000
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 26,389
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 890,873
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 893,458
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 136
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 890,737
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,585
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 884,469
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 31,869
D. Služby (účtová skupina 51) 707,045
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 109,960
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 81,362
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 28,542
4. Sociálne náklady (527, 528) 56
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,353
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,413
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,413
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,829
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,989
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 151,959
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 273
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 272
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,562
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,059
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,059
O. Kurzové straty (563) -42
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,545
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,289
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,700
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,820
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015