Vytvoriť faktúru

Kolovrátok - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Kolovrátok
IČO 35747153
DIČ 2020230212
IČ DPH SK2020230212
Dátum vzniku 03 Júna 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Kolovrátok
Mierová 172
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 178 314 €
Zisk -16 279 €
Aktíva 91 503 €
Vlastný kapitál 18 034 €
Kontaktné informácie
Email kolovratok@kolovratok.sk
Webová stránka http://www.kolovratok.sk
Phone(s) +421255410300
Fax(es) 0255410300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,269
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,269
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,269
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 59,241
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 24,108
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,227
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,406
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 62,510
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,755
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 10,730
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -16,279
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,755
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,862
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 58,331
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,105
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 646
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,850
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 34,730
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 562
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 178,314
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 170,370
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,444
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 192,416
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,990
C. Služby (účtová skupina 51) 137,922
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,275
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 27
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,732
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 3,341
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,129
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -14,102
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,958
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,218
M. Nákladové úroky (562) 565
N. Kurzové straty (563) 47
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 606
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,217
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,319
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -16,279
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015