Vytvoriť faktúru

NEURÓN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno NEURÓN
Stav V likvidácii
IČO 35747200
DIČ 2021389117
Dátum vzniku 03 Júna 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NEURÓN
Vážska 19
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 82 182 €
Zisk 5 519 €
Aktíva 22 279 €
Vlastný kapitál 6 153 €
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 20,925
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,377
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,377
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,377
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,277
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,297
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,297
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,297
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,980
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,564
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,416
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,271
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,271
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,925
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,672
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 46,066
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -47,216
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -47,216
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,519
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,253
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 485
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 485
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,469
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 360
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 360
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,163
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,371
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,075
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,299
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,299
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 81,742
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 82,182
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 81,742
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 440
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 76,064
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,148
D. Služby (účtová skupina 51) 11,696
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 45,271
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 33,373
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,698
4. Sociálne náklady (527, 528) 200
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 311
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,902
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,902
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,736
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,118
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 59,898
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 119
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 119
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -119
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,999
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,519
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
Files
4273110.tif
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016