Vytvoriť faktúru

REBEL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REBEL
IČO 35747307
DIČ 2020271506
IČ DPH SK2020271506
Dátum vzniku 07 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REBEL
Mozartova 16
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 39 150 €
Zisk -7 669 €
Aktíva 11 222 €
Vlastný kapitál -21 900 €
Kontaktné informácie
Email spiegel1@chello.sk
Phone(s) 0905531725
Mobile phone(s) 0905531725
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 10,946
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,946
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,946
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,916
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 413
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 12,862
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -22,972
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,992
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -24,598
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,669
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 35,834
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 35,834
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,366
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,810
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,408
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,250
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 39,150
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 39,140
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 45,859
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 20,190
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,060
C. Služby (účtová skupina 51) 6,753
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,980
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 829
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,679
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,368
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,709
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,137
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 0
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,709
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,669
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015