Vytvoriť faktúru

SIMONI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SIMONI
IČO 35747447
DIČ 2020271429
IČ DPH SK2020271429
Dátum vzniku 15 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIMONI
Pri Habánskom mlyne 26
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 595 235 €
Zisk 50 602 €
Aktíva 271 131 €
Vlastný kapitál 149 481 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254652037, +421254652038, +421254652039
Mobile phone(s) +421905263187, +421908392509
Fax(es) 0254652038
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,374,032
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 23,708
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 23,708
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,708
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,350,186
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 123,512
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 123,512
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,210,468
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,210,468
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,210,468
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,206
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 173
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,033
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 138
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 138
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,374,032
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 211,324
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 153,418
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 153,418
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 50,602
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,010,183
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 18,138
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 17,742
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 17,742
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 396
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 991,149
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 966,526
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 966,526
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,751
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,117
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,707
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 48
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 896
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 896
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 152,525
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 152,525
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,595,257
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,595,235
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,570,185
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 22,488
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 62
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,521,708
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,370,592
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,202
D. Služby (účtová skupina 51) 96,288
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 38,131
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 27,701
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,798
4. Sociálne náklady (527, 528) 632
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 333
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,713
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,713
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,438
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 73,527
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 119,591
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 22
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 22
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,045
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,736
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,736
O. Kurzové straty (563) 142
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,167
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,023
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 69,504
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 18,902
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 18,902
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 50,602
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2016