Vytvoriť faktúru

PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj
IČO 35747471
DIČ 2020230234
IČ DPH SK2020230234
Dátum vzniku 09 Júna 1998
Právna forma Družstvo
Sídlo PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj
Vajnorská 137
83000
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 263 402 €
Zisk 2 559 515 €
Aktíva 9 675 000 €
Vlastný kapitál 2 848 352 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0249237355
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,203,985
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,214,035
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,338,022
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 690,742
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,109,291
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,181
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 60,618
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 466,190
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,876,013
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,696,813
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 179,200
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,982,593
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,010,943
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 442,887
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 442,887
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 2,553,217
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,646
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,193
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,971,650
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,427
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,968,223
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,357
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,357
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,203,985
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,407,878
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 57,631
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 57,631
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 349,050
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,899
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,899
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,432,783
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,439,887
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,104
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,559,515
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,796,107
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,710
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 7,302
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 408
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,788,397
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,137
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,137
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,726,584
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 195
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 108
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 46,822
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,551
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 263,390
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 263,402
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 263,390
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 250,038
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,651
D. Služby (účtová skupina 51) 95,235
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,514
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,608
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 889
4. Sociálne náklady (527, 528) 17
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,268
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 109,559
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 109,559
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,811
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,364
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 148,504
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,558,475
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 2,553,217
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 2,553,217
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5,258
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5,258
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,225
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3
O. Kurzové straty (563) 105
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,117
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,554,250
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,567,614
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,099
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,099
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,559,515
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016