Vytvoriť faktúru

XLINEBUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno XLINEBUS
Stav V likvidácii
IČO 35747501
DIČ 2021413317
IČ DPH SK2021413317
Dátum vzniku 11 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo XLINEBUS
Prídavková 16
84106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 473 374 €
Zisk 16 032 €
Aktíva 619 779 €
Vlastný kapitál 98 714 €
Kontaktné informácie
Email xlinebus@xlinebus.sk
Phone(s) 0905856856
Mobile phone(s) 0905856856
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 475,277
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 336,646
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 336,646
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 330,174
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 6,472
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 134,903
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 94,627
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 82,965
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 82,965
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,821
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 841
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 40,276
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 40,274
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,728
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,728
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 475,277
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 114,745
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 197,859
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -106,449
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -106,449
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,032
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 360,532
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 300,581
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 189
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 300,392
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 56,116
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,835
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -222
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -222
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,939
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 387
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 519
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,077
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 473,378
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 473,374
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 40
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 473,334
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 404,638
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 34
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 101,646
D. Služby (účtová skupina 51) 159,809
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,617
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,563
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,033
4. Sociálne náklady (527, 528) 21
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,580
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 124,869
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 124,869
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 83
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 68,736
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 211,885
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 51,747
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 29,648
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 29,648
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 22,099
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -51,743
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,993
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,032
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015