Vytvoriť faktúru

REPAR - Building Control - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno REPAR - Building Control
IČO 35747692
DIČ 2020220279
IČ DPH SK2020220279
Dátum vzniku 10 Júna 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REPAR - Building Control
Pluhová 2
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 255 778 €
Zisk 3 399 €
Aktíva 124 488 €
Vlastný kapitál 17 349 €
Kontaktné informácie
Email repar.buildingcontrol@gmail.com
Phone(s) 0249214417
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 199,029
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,456
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,456
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,456
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 181,799
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 5,025
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 5,025
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,025
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 161,771
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 163,153
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 163,153
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -1,382
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,003
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 845
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14,158
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,774
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,774
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 199,029
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,307
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 13,605
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,045
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -440
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,399
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 174,722
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,757
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 9,409
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 9,409
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,348
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 158,634
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 57,266
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,266
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 276
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 67,215
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,744
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,133
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,331
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,331
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 255,779
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 255,778
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 255,486
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 292
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 250,791
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,024
D. Služby (účtová skupina 51) 70,222
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 164,913
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 134,526
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 28,274
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,113
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 641
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,499
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,499
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,492
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,987
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 174,240
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 204
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 95
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 95
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 109
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -203
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,784
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,385
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,385
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,399
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016