Vytvoriť faktúru

PARFE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PARFE
IČO 35747706
DIČ 2020230289
IČ DPH SK2020230289
Dátum vzniku 11 Júna 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PARFE
Ľubochnianska 1
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 130 617 €
Zisk 83 619 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421911871725
Mobile phone(s) +421911871725
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 604,123
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 223,487
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,046
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,046
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 212,441
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 212,441
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 380,165
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 127,006
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,444
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,444
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,300
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 117,262
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 253,159
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 175,190
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 77,969
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 471
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 471
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 604,123
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 415,404
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 729
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 729
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 324,417
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 324,417
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 83,619
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 185,969
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,600
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 6,600
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 69,369
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 65,956
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,956
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 66
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,427
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,920
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 110,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,750
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 2,750
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 136,117
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 130,617
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 130,117
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,430
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,277
D. Služby (účtová skupina 51) 24,505
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 330
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,048
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,048
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,270
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 87,187
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 93,335
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 15
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 63
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 63
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -48
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 87,139
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,520
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,520
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 83,619
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015