Vytvoriť faktúru

MyCoffee Retail 2 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MyCoffee Retail 2
IČO 35747765
DIČ 2020230201
IČ DPH SK2020230201
Dátum vzniku 11 Júna 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MyCoffee Retail 2
Haburská 49/A
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 264 377 €
Zisk -66 812 €
Aktíva 155 €
Vlastný kapitál 39 €
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 83,486
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 16,871
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,871
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 16,871
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 66,615
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53,592
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 53,592
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,592
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,023
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,588
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,435
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 83,486
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -66,773
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,600
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,554
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,154
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -66,812
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 150,259
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 189
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 189
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 72,786
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 63,816
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,816
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 200
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,277
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,804
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,689
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,284
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,284
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 75,000
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 264,377
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 264,377
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 264,377
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 327,537
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 150,822
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,432
D. Služby (účtová skupina 51) 119,782
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 46,096
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 32,906
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,581
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,609
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 58
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,318
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,318
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -63,160
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -14,659
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,692
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,692
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,692
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -65,852
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -66,812
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015