Vytvoriť faktúru

Tebodin Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Tebodin Slovakia
IČO 35747846
DIČ 2020271374
IČ DPH SK2020271374
Dátum vzniku 12 Júna 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Tebodin Slovakia
Hraničná 18
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 202 268 €
Zisk -148 595 €
Aktíva 331 562 €
Vlastný kapitál 40 339 €
Kontaktné informácie
Email tebodin@tebodin.sk
Webová stránka http://www.tebodin.sk
Phone(s) +421232660204
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 94,124
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,771
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,771
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,771
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 90,332
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 90,332
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 90,332
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 21
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 21
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 94,124
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -108,256
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 106,221
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 106,221
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -65,882
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -65,882
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -148,595
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 202,380
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 201,366
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 406
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 406
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 200,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,014
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,014
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 197,314
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 202,268
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 197,314
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -200
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,854
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 300
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 344,337
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,701
D. Služby (účtová skupina 51) 178,015
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 149,400
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 89,554
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 33,991
4. Sociálne náklady (527, 528) 25,855
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 401
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,560
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,560
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,260
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -142,069
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,398
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,539
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,343
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,343
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,193
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,525
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -147,594
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,001
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,001
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -148,595
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015