Vytvoriť faktúru

DCR Postavba - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DCR Postavba
IČO 35747862
DIČ 2020253158
IČ DPH SK2020253158
Dátum vzniku 05 Júna 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DCR Postavba
Prešovská 32
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 426 090 €
Zisk -19 656 €
Vlastný kapitál 132 084 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244630784
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 95,803
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,287
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,287
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,287
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 91,594
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,392
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 131
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 6,261
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 37,136
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 24,506
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,506
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,589
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,041
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 48,066
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 361
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 47,705
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,922
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,922
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 95,803
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 57,136
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 667
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 69,453
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 201,015
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -131,562
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,656
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,634
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 810
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 810
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 36,919
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 36,223
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,223
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 610
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 86
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 666
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 666
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 239
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 33
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 33
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 417,628
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 426,090
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 411,421
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,207
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6,261
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,574
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 627
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 442,825
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 113,420
D. Služby (účtová skupina 51) 301,247
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 22,152
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 15,092
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,459
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,601
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,084
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,396
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,396
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,199
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 327
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -16,735
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,222
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 73
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 72
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 72
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,980
O. Kurzové straty (563) 7
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,973
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,907
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -19,642
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 14
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 14
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,656
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015