Vytvoriť faktúru

RAVI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RAVI
IČO 35747871
DIČ 2020211523
IČ DPH SK2020211523
Dátum vzniku 25 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAVI
Drotárska cesta 9
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 957 935 €
Zisk -8 058 €
Kontaktné informácie
Email ravi@ravi.sk
Webová stránka http://www.ravi.sk;http://www.ravisystem.sk
Phone(s) +421262802166, +421262802144
Mobile phone(s) +421905342268, +421905418633
Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 309,678
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 202,648
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 202,648
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 152,673
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 44,228
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 5,747
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 102,113
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10,597
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,597
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 76,737
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 76,571
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 76,571
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 166
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,779
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,774
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,005
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,917
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 4,917
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 309,678
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 124,626
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 11,542
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,542
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 114,502
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 142,649
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -28,147
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,058
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 184,579
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,247
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,247
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 34,687
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 129,350
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,753
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,753
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,202
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 71,426
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 22,135
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,764
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 70
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,615
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,615
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,680
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 473
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 473
Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 950,487
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 957,935
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 464
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 950,023
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,448
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 949,801
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 325
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 55,024
D. Služby (účtová skupina 51) 93,186
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 771,163
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 554,676
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 192,947
4. Sociálne náklady (527, 528) 23,540
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,318
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 23,992
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 23,992
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 793
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,134
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 801,952
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,314
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 604
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 604
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,710
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,312
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,178
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,058
Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2016