Vytvoriť faktúru

Mediatrans - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Mediatrans
IČO 35748214
DIČ 2020230476
IČ DPH SK2020230476
Dátum vzniku 28 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Mediatrans
Kráľovské údolie 13
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 105 287 €
Zisk -492 081 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252453356
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,008,451
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,327,494
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,327,494
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 16,736
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 717,776
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 191,306
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,401,676
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 679,595
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,743
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,743
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 32,384
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,716
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,716
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,029
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,639
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 641,468
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 587
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 640,881
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,362
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,362
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,008,451
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,954,536
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,000,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,000,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,462,455
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,462,455
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -492,081
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,925,187
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 248
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 248
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,921,874
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 223,482
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 223,482
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,690,721
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,734
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,347
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,590
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,065
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,065
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 37,800
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 37,800
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,105,287
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,209
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4,800
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 22,907
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 997,639
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 77,732
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,584,442
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 68,260
D. Služby (účtová skupina 51) 180,706
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 53,272
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 37,659
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,217
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,396
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,955
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 191,771
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 191,771
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,005,881
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 69,779
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,818
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -479,155
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -219,050
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,053
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,053
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,045
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -489,200
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -492,081
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015