Vytvoriť faktúru

PLAST-EX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PLAST-EX
IČO 35748273
DIČ 2020201161
IČ DPH SK2020201161
Dátum vzniku 29 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PLAST-EX
Kostolná 31
90024
Veľký Biel
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 984 687 €
Zisk 44 455 €
Kontaktné informácie
Email plast-ex@plast-ex.sk
Webová stránka http://www.plast-ex.sk
Phone(s) +421245915195, +421245916002, +421245916687, +421245916088
Fax(es) 0245916002
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,063,043
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 183,719
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 183,719
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 77,885
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 102,474
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 3,360
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 871,538
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 412,558
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 412,558
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 231,641
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 231,641
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 231,641
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 227,339
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,664
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 225,675
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,786
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,786
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,063,043
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 842,146
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,916
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,916
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 287,054
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,262
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,262
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 210,303
2. Ostatné fondy (427, 42X) 210,303
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 268,156
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 268,156
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,455
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 220,817
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 628
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 628
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 202,167
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 152,709
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 152,709
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,150
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,255
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,137
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,916
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,022
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,022
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 80
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 80
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,969,255
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,984,687
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,886,009
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 83,246
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,344
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,088
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,919,276
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,184,163
D. Služby (účtová skupina 51) 310,431
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 335,000
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 237,047
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 82,318
4. Sociálne náklady (527, 528) 15,635
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,563
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 44,366
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 44,366
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 21,636
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,117
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 65,411
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 474,661
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 640
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 620
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 620
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 20
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 20
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,220
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,986
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,986
O. Kurzové straty (563) 1,220
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,014
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,580
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 61,831
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 17,376
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 17,376
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 44,455
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015