Vytvoriť faktúru

Lyreco CE, SE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Lyreco CE, SE
IČO 35958120
DIČ 2022076947
IČ DPH SK2022076947
Dátum vzniku 08 Októbra 2005
Právna forma Európska spoločnosť
Sídlo Lyreco CE, SE
Panholec 20
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 162 591 €
Zisk -3 262 917 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.lyreco.sk
Phone(s) +421800101414, +421249212022
Mobile phone(s) +421948207732, +421948121565, +421948334645, +421948121454, +421948070333, +421948909121, +421948808347
Fax(es) 0800104747
Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,299,620
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,359,323
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,786
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 3,786
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,355,537
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,903,102
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 30,296
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 410,832
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,011,307
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,319,057
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,558,496
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 194,077
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,364,419
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 4,910
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 4,910
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,910
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,703,443
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,638,501
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,638,501
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 64,899
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 43
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,052,208
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,671
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,050,537
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 621,240
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 89,910
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 120,730
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 410,600
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,299,620
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 958,021
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 30,840,481
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 26,840,481
2. Zmena základného imania +/- 419 4,000,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 855,896
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 126,426
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 126,426
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -27,601,865
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 998,028
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -28,599,893
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,262,917
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,341,599
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 23,959
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 23,959
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 21,902
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 21,902
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,393,956
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,837,728
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,837,728
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,059,444
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 231,780
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 179,529
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 79,816
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,659
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 901,782
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 711,355
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 190,427
Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 27,162,612
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 27,162,591
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 25,825,148
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,006
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,094
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,323,343
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,256,393
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 16,487,869
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,166,907
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 12,275
D. Služby (účtová skupina 51) 5,386,233
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,844,668
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,045,491
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,689,174
4. Sociálne náklady (527, 528) 110,003
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 39,068
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 225,877
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 225,877
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,260
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 27,849
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 64,387
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,093,802
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,782,870
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,673
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 21
XII. Kurzové zisky (663) 2,451
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,201
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 169,904
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 57,091
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 57,091
O. Kurzové straty (563) 60,584
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 52,229
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -166,231
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,260,033
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,884
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,884
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,262,917
Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016