Vytvoriť faktúru

Lyreco CE, SE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Lyreco CE, SE
IČO 35958120
DIČ 2022076947
IČ DPH SK2022076947
Dátum vzniku 08 Októbra 2005
Právna forma Európska spoločnosť
Sídlo Lyreco CE, SE
Panholec 20
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 777 910 €
Zisk -169 670 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.lyreco.sk
Phone(s) +421800101414, +421249212022
Mobile phone(s) +421948207732, +421948121565, +421948334645, +421948121454, +421948070333, +421948909121, +421948808347
Fax(es) 0800104747
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 23,471,936
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,953,098
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,103
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,103
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,943,411
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,903,102
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,482
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 484,856
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 11,547,971
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 7,584
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 7,584
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,853,576
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,086,446
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 129,801
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,956,645
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,640,413
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,909,030
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,909,030
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 731,299
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 84
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,126,717
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,536
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,125,181
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 665,262
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 55,838
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 144,405
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 465,019
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,471,936
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 788,351
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 30,840,481
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 30,840,481
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 855,896
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 126,426
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 126,426
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -30,864,782
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 998,028
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -31,862,810
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -169,670
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,683,585
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 23,411
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 23,411
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 64,242
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 64,242
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,553,267
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,286,853
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,286,853
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 13,749,886
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 245,928
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 184,397
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 78,588
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,615
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,042,665
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 151,316
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 891,349
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 32,779,553
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 32,777,910
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 28,904,743
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 30,725
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,842,442
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,871,805
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 18,454,545
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 862,074
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 25,700
D. Služby (účtová skupina 51) 6,097,733
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,070,044
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,215,569
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,721,033
4. Sociálne náklady (527, 528) 133,442
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 74,777
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 205,122
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 205,122
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 13,251
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 68,559
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -93,895
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,495,416
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30,451
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
XII. Kurzové zisky (663) 28,808
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,643
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 103,346
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 52,942
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 52,942
O. Kurzové straty (563) 2,307
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 48,097
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72,895
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -166,790
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -169,670
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016