Vytvoriť faktúru

Quantity discount - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Quantity discount
IČO 36760803
DIČ 2022356556
Dátum vzniku 01 Apríla 2007
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Quantity discount
Kollárova 15
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 713 €
Zisk 2 029 €
Aktíva 9 558 €
Vlastný kapitál 7 936 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245923521
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,050
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,370
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,370
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,370
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,680
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,379
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,379
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,379
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,301
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,301
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,050
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,964
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,296
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,296
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,029
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,086
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,086
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,514
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,514
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 572
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 23,713
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 23,713
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,713
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,111
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,480
D. Služby (účtová skupina 51) 18,456
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,175
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,175
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,602
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,777
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,602
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 573
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 573
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,029
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015