Vytvoriť faktúru

Centire - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Centire
IČO 36866857
DIČ 2022966363
IČ DPH SK2022966363
Dátum vzniku 12 Februára 2010
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Centire
Záhradnícka 72
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 438 422 €
Zisk -56 522 €
Aktíva 1 181 588 €
Vlastný kapitál 499 782 €
Kontaktné informácie
Email info@centire.com
Webová stránka http://www.centire.com;http://www.centire.sk
Phone(s) +421250109800
Fax(es) 0250109888
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 656,990
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 42,626
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 31,942
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 27,787
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 4,155
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,684
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,288
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,396
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 377,143
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 120
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 120
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 216,183
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 201,549
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 201,549
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 294
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 14,340
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 160,840
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 156
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 160,684
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 237,221
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 420
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,188
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 232,613
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 656,990
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 446,787
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 500,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 500,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,088
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,088
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -9,779
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 97,453
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -107,232
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -56,522
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 183,795
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,710
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,710
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 127,141
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 75,848
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,848
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 485
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 22,204
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,412
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,192
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 46,944
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 46,944
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 26,408
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 26,408
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,438,570
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,438,422
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,402,789
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 542
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,091
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,490,254
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 41,046
D. Služby (účtová skupina 51) 897,219
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 505,071
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 359,240
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 126,686
4. Sociálne náklady (527, 528) 19,145
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,709
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 35,863
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 35,863
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,346
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -51,832
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 464,524
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 148
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 148
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 148
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,951
O. Kurzové straty (563) 38
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,913
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,803
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -53,635
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,887
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,887
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -56,522
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016