Vytvoriť faktúru

Allexis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Allexis
IČO 36866865
DIČ 2022967232
IČ DPH SK2022967232
Dátum vzniku 12 Februára 2010
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Allexis
Staré Grunty 1/B
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 745 116 €
Zisk 302 110 €
Aktíva 1 135 732 €
Vlastný kapitál 872 709 €
Kontaktné informácie
Email informacie@allexis.sk
Phone(s) 0233000611
Fax(es) 0233000600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,377,574
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 58,296
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 9,452
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 9,452
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 23,283
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,187
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 96
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 25,561
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 25,561
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,014,729
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,411
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 2,411
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 418,108
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 412,557
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 412,557
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,949
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,602
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,594,210
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,005
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,593,205
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,304,549
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,860
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 156,582
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,146,107
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,377,574
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,174,819
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 500,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 500,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 11,634
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,634
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 18,551
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 18,551
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 342,524
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 342,524
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 302,110
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,474,458
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,691
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11,691
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 81
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 81
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,447,611
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,161,809
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,161,809
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 22,492
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,273
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 248,037
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 15,075
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 15,075
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 728,297
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 55,186
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 673,111
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,745,260
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,745,116
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,717,254
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 25
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,837
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,355,740
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 44,924
D. Služby (účtová skupina 51) 5,807,075
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 366,009
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 268,794
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 90,043
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,172
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,963
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,071
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,071
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -1,260
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 126,958
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 389,376
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 865,255
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 144
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 142
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 142
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 348
O. Kurzové straty (563) 25
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 323
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -204
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 389,172
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 87,062
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 86,483
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 579
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 302,110
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015