Vytvoriť faktúru

Dr. Fecsu - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Dr. Fecsu
IČO 47119349
DIČ 2023753270
IČ DPH SK2023753270
Dátum vzniku 19 Apríla 2013
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Dr. Fecsu
Kaštielska 1/A
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 112 726 €
Zisk -12 531 €
Aktíva 36 169 €
Vlastný kapitál 5 173 €
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 49,451
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,135
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 18,000
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 18,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,803
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,803
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,803
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,332
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,853
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,479
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 316
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 316
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 49,451
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,324
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,793
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 173
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,966
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,531
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,775
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 117
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 117
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 61,328
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 21,140
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,140
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,829
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 519
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 665
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,062
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 113
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 330
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 330
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 111,913
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 112,726
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 107,060
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,853
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 813
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 123,907
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 99,347
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 250
D. Služby (účtová skupina 51) 4,074
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 18,331
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,867
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,528
4. Sociálne náklady (527, 528) 936
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,895
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,181
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,242
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 390
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 390
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -390
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,571
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,531
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016