Vytvoriť faktúru

W.O.C.H. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.07.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno W.O.C.H.
IČO 47253991
DIČ 2024051425
IČ DPH SK2024051425
Dátum vzniku 08 Marca 2014
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo W.O.C.H.
Športová 3
90082
Blatné
Finančné informácie
Tržby a výnosy 151 982 €
Zisk -156 802 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.arealuwocha.sk/
Phone(s) +421336459392, +421336459393
Dátum aktualizácie údajov: 02.07.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 969,993
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 890,774
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 791,192
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 36,168
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 729,943
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 22,589
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 2,492
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 99,582
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 99,582
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 77,415
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 13,433
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,336
4. Zvieratá (124) - /195/ 332
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,765
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 56,944
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 55,691
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,691
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 284
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 969
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,038
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,291
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,747
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,804
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,804
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 969,993
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 660,484
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 233,120
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 233,120
A.II. Emisné ážio (412) 311,025
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 248,954
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 23,312
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 23,312
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 875
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 875
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -156,802
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 258,428
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 192,291
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 192,190
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 101
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 60,549
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 14,806
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,806
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,351
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,454
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,228
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 34,710
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,588
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,088
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,500
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 51,081
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 50,021
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,060
Dátum aktualizácie údajov: 02.07.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 145,118
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 151,982
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 35,045
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 95,135
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 2,228
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 14,171
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,403
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 305,230
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 43,563
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 31,493
D. Služby (účtová skupina 51) 34,367
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 103,581
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 76,196
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,042
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,343
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,716
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 64,546
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 64,546
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 14,246
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 10,425
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,293
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -153,248
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 22,985
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 22
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 22
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,616
O. Kurzové straty (563) 48
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,568
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,594
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -155,842
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -156,802
Dátum aktualizácie údajov: 02.07.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.07.2015